VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len VOP) internetového obchodu                       www.cosmeticsnatural.eu

 1. VŠEOBECNÉ

1.1. Tieto VOP platia pre nákup v internetovom obchode www.cosmeticsnatural.eu.
Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.cosmeticsnatural.eu.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.cosmeticsnatural.eu je IN DI, s.r.o., Slnečnicová 38/401, Malá Ida 044 20, IČO: 46 404 287, DIČ 2023385265.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.cosmeticsnatural.eu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.cosmeticsnatural.eu je záväzným návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu prostredníctvom emailu.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo explicitná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

2.5. Ceny tovarov a služieb uvedené na webovom rozhraní www.cosmeticsnatural.eu sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:


 1. a) v hotovosti na dobierku dopravcovi v mieste určenom kupujúcim v objednávke
  b) bezhotovostným vkladom na účet predajcu

3.2. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji, ktorý slúži ako daňový doklad.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Dopravné náklady a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.cosmeticsnatural.eu.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok, odoslaného v písomnej podobe na adresu sídla predávajúceho s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru (napr. prepravu) a to i v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ju od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohovorí na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

 1.  REKLAMÁCIE

6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby, a že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy.
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo kvality;
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6.3. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového eshopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

6.4. Reklamácia tovaru musí obsahovať:

 • označenie čísla objednávky
 • označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
 • označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy
 • dôvod reklamácie
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
 • dátum a podpis

6.5. Práva kupujúceho zo zodpovednosti, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.

6.6. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.7. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.

6.8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.

6.9. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

6.10. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

6.11. Reklamáciu uplatňuje kupujúci na adrese IN DI, s.r.o., Slnečnicová 38/401, Malá Ida 044 20

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom informačného systému e-shop na internetovej stránke www.cosmeticsnatural.eu na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je predávajúci IN DI, s.r.o., Slnečnicová 38/401, Malá Ida 044 20, IČO: 46 404 287, DIČ 2023385265, spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na internetovej stránke www.cosmeticsnatural.eu na účely registrácie zákazníkov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka. Osobné údaje slúžia len na účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú odovzdávané len dáta nevyhnutne potrebné na prepravu tovaru kupujúcemu.

7.2. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

7.3 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. februára 2016.

100% prírodné produkty

archív

Prírodná kozmetika Radha Beauty

Očný gél

ocny gel

Radha Beauty

Natural cosmetics